สันทนาการเพื่อความบันเทิง สมัครใช้งานวันนี้!

ในการสร้างกุศลกรวดน้ำนั้น นอกจากตนเองได้รับผลโดยตรงแล้วยังสามารถทำมุทิตาจิตแผ่กุศลให้พ่อแม่ผู้ล่วงลับ, ผู้เคยเป็นที่รักที่เคยรู้จักที่ได้จากไปสู่ภพหลังความตาย รวมถึงสรรพชีวิตที่ต่างมีสถานะเดียวกันคือ มีเกิด มีแก่ มีเจ็บและตายลงไม่พ้นสภาพเหล่านี้ไปได้ นอกจากนี้ยังสามารถสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม แก้ปีชง ได้ด้วยตนเองไม่ต้องโดนใครหลอกเอาเงินเพียงเพราะ อ้างถึงความรู้ที่เผยแพร่ฟรีเหล่านี้ ให้คุณได้เสริมดวงด้วยตนเอง กุศลกรวดน้ำให้ตนเอง ยังแผ่กุศลให้พ่อแม่รวมถึงสรรพชีวิต สะเดาะเคราะห์ แก้กรรม แก้ปีชง เสริมดวง รับทรัพย์

การเตรียมอุปกรณ์ในการกรวดน้ำ

 • เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด
 • ภาชนะรองน้ำหากอยู่ในที่ร่ม
 • ลานดินหากอยู่ในที่แจ้ง
 • ใต้ต้นไม้ใหญ่หากอยู่ในที่แจ้ง เช่นต้นโพธิ์
 • กำลังใจ ในการภาวนา

ขั้นตอน-กรรมวิธีประกอบพิธีกรรมด้วยตนเอง

 • สำรวมกำลังใจ เพื่อเริ่มกล่าวคาถาในการทำภาวนา
 • พนมมือเป็นพุ่มดอกบัวไว้ที่อก
 • รวมสมาธิไว้ที่หว่างคิ้ว บริเวณหน้าผากและระลึกถึงสิ่งที่ต้องการส่งกุศลกรรม
 • เริ่มสวดสรรเสริญธรรมบูชาพระรัตนตรัย
 • กล่าวอาราธนาอัญเชิญทิพยญาณ เทพารักษ์แลเทพยดา
 • เริ่มหยาดน้ำ

คาถากรวดน้ำใต้ตนเองและสะเดาะเคราะห์แก้กรรม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ สวด 3 จบ
นะ โม พุท ธา ยะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ ขอสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ลูกขอคุณแม่ธรณี-แม่คงคา โปรดเป็นทิพย์พยานในอานิสงค์ผลบุญ กุศลอันลูกสร้าง ในวันนี้ขอจงเป็นพลวัตปัจจัยสำเร็จมรรคผลนิพพานธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตัวลูกนี้ ขออุทิศบุญหยาดน้ำแผ่กุศลกรรมไปในสากลโลกเหล่าเทพารักษ์ เทพยดาทั้งหลายทั้งปวง อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

ในวรรคที่ 1
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา อาจะริยูปะการา จะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ พ์รัห์มะมารา จะ อินทา จะตุโลกะปาลา จะ เทวะตา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เมสุขัญจะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
คำแปลวรรคที่ 1
อิมินา ด้วยบุญนี้ อุทิศนี้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ แลอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ แลปวงญาติ สูรย์จันทร์ แลราชา ผู้ทรงคุณ หรือสูงชาติ พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ ขอให้ เป็นสุขศานติ์ ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผอง ที่ข้าทำ จงช่วยอำ นวยศุภผล ให้สุข สามอย่างล้น ให้ลุถึง นิพพานพลันฯ

ในวรรคที่ 2
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง นัสสันตุ สัพพะทาเยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเวอุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินามารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เมพุทธาทิปะวะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโมนาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมังเตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ
คำแปลวรรคที่ 2
อิมินา ด้วยบุญนี้ ที่เราทำ แลอุทิศ ให้ปวงสัตว์ เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน สิ่งชั่ว ในดวงใจ กว่าเราจะ ถึงนิพพาน มลายสิ้น จากสันดาน ทุกๆภพ ที่เราเกิด มีจิตตรง และสติ ทั้งปัญญา อันประเสริฐ พร้อมทั้ง ความเพียรเลิศ เป็นเครื่องขูด กิเลสหาย โอกาส อย่าพึงมี แก่หมู่มาร สิ้นทั้งหลาย เป็นช่อง ประทุษร้าย ทำลายล้าง ความเพียรจม พระพุทธผู้ บวรนาถ พระธรรมที่ พึ่งอุดม
พระปัจเจกกะพุทธสม ทบพระสงฆ์ ที่พึ่งผยอง ด้วยอานุภาพนั้น ขอหมู่มาร อย่างได้ช่อง ด้วยเดชบุญ ทั้งสิบป้อง อย่าเปิดโอกาสแก่มารเทอญฯ

ในวรรคที่ 3
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ทะสะปุญญานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา เย เกจิ ขุททะกา ปาณา มะหันตาปิ มะยา หะตา เย จาเนเก ปะมาเทนะ กายะวาจามะเนเหวะ ปุญญัง เม อะนุโมทันตุ ปัญจะมาเร ชิเร นาโถ ปัตจะสัมโพธิ มุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ มหาเวรัง สัพพะพุทเธ นะมามิหัง คัณหันตุ ผะละมุตตะมัง เวรา โน เจ ปะมุญจันตุ สัพพะโทสัง ขะมันตุ เม
คำแปลวรรคที่ 3
ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

You cannot copy content of this page